Ogłaszam rekrutację na szkolenie w Geel, w Belgii w terminie 16/01/2020 - 222/01/2020. Regulamin, dokumenty RODO oraz wzór umowy są załącznikami do tego postu.

Integracyjna Szkoła Sobotnia w Bristolu ogłasza nabór uczestników szkolenia dla kadry organizacji partnerskich w ramach projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” realizowanego w ramach programu Erasmus+, sektor edukacja szkolna, akcja K02 – projekty strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Szkolenie odbędzie się w dniach 16/01/2020– 22/01/2020 w Poolse Vereniging voor Cultuur en Onderwijs (Geel, Belgia

Dane identyfikacyjne projektu: Nr 2017-1-PL01-KA201-038799

Czas trwania projektu:

01.09.2017 -31.08.2020

Adresaci projektu:

  • pracownicy merytoryczni (nauczyciele i kadra zarządzająca) Integracyjnej Szkoły Sobotniej w Bristolu

Cel projektu:

  • podniesienie wiedzy oraz kompetencji nauczycieli szkół polonijnych z zakresu metodyki nauczania wczesnoszkolnego i przedmiotowego w jęz. polskim
  • podniesienie kompetencji kadry kierowniczej polonijnych placówek oświatowych w zakresie umiejętności związanych z zarządzaniem szkołą
  • podniesienie kompetencji dydaktycznych, psych.-pedagogicznych oraz międzykulturowych nauczycieli oraz kadry zarz. szkół polonijnych
  • podniesienie kompetencji prowadzenia szkoleń oraz udzielania doradztwa metodycznego nowym grupom odbiorców przez pracowników dydakt. z organizacji koordynującej
  • opracowanie i wdrożenie w instyt. partnerskich oraz innych innowacyjnego programu doskonalenia metodycznego nauczycieli polonijnych (w tym kadry zarządzającej)
  • opracowanie i wdrożenie w instyt. partnerskich pakietu metodycznego nauczyciela szkoły polonijnej, obejmującego wypracowane w trakcie projektu materiały metod.-dydaktyczne
  • opracowanie i prowadzenie metodycznych kursów e-learningowych - zapewnienie stałego wsparcia metodycznego uczestniczącym w projekcie placówkom polonijnym (kadrze pedagogicznej tych placówek) oraz innym zainteresowanym podmiotom i osobom prowadzącym polonijną działalność edukacyjną poza granicami kraju
  • dostosowanie oferty nauczania do potrzeb danego środowiska Polaków na emigracji - na podstawie badań ankietowych w org. partnerskich

Finansowanie:

  • w ramach budżetu projektu sfinansowane zostaną koszty podróży i pobytu w kraju partnera przyjmującego wraz z ubezpieczeniem, a także przygotowanie uczestników do wyjazdu.

Obowiązki uczestników:

przed mobilnością zagraniczną:

- zapoznanie się ze specyfiką organizacji i funkcjonowania oświaty polonijnej w kraju organizacji przyjmującej w oparciu o dostarczone materiały,

- przygotowanie pedagogiczne w związku z planowaną tematyką szkolenia

w trakcie mobilności zagranicznej:

- sumienne uczestnictwo w zaplanowanych działaniach merytorycznych,

- sporządzanie krótkich raportów dziennych dla instytucji wysyłającej – Integracyjna Szkoła Sobotnia w Bristolu z przebiegu krótkiego szkolenia dla pracowników organizacji partnerskich,

- wypełnianie ankiet ewaluacyjnych w trakcie mobilności i przesyłanie ich do koordynatora projektu z org. koordynującej,

- gromadzenie materiałów ze szkolenia w celu ich późniejszego wykorzystania podczas prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu,

- uczestnictwo w działaniach na rzecz wytworzenia rezultatów pracy intelektualnej projektu,

- uczestnictwo w formach przygotowanie kulturowego ustalonych w porozumieniu z partnerem zagranicznym

po mobilności:

- realizacja zadań przydzielonych przez koordynatora projektu, dot. prac nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu,

- upowszechnianie rezultatów mobilności (udział w wydarzeniach upowszechniających organizowanych przez organizację), w tym    dzielenie się uzyskaną wiedzą z innymi pracownikami w instytucji partnerskiej, nie uczestniczącymi w szkoleniu

- sporządzenie indywidualnego raportu z odbytej mobilności (do 30 dni po zakończeniu mobilności) oraz przesłanie go do org. koordynującej

- sporządzenie raportu wymaganego przez Narodową Agencję w terminie przez nią określonym (przesłanie potwierdzenia sporządzenia raportu do org. koordynującej).

Rekrutacja do projektu:

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są w „Regulaminie rekrutacji”. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie podpisać kwestionariusz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz deklarację udziału w projekcie (załącznik nr 2) a następnie przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów (w formacie PDF) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (ww. dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie internetowej www.issb.info) lub złożyć osobiście w sekretariacie .

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 września 2019 roku o godz. 16.00

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/

Rosanna Radlińska-Tyma

regulamin rekrutacji[8334].odt
RODO załącznik nr 1[8335].odt
RODO załącznik nr 2[8336].odt
Wzór - umowa  uczestnikiem szkolenia[8338].odt