Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”, realizowany przez naszą szkołę w partnerstwie z MODM w Białymstoku oraz innymi oświatowymi placówkami polonijnymi z Europy, ze względu na wysoką jakość merytoryczną oraz wzorowe zarządzanie został bardzo wysoko oceniony i uznany za przykład dobrej praktyki przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
Projekt oznaczono na Platformie Rezultatów Projektów Erasmus+, której celem jest upowszechnianie na szeroką skalę informacji o rezultatach projektów oraz ich sukcesach, a także ułatwienie wymiany doświadczeń.
Link do projektu -https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-PL01-KA201-038799
Podsumowanie oceny jakościowej projektu przez Narodową Agencję Programu Erasmus+: