Regulamin

Integracyjnej Szkoły Sobotniej 

 

1.

Godziny otwarcia szkoły: 850– 1240. Zajęcia odbywają się od 900 do 1225.

Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani przyprowadzić dziecko/dzieci od godz. 8:50 do godz. 9:00 i przekazać je nauczycielowi, natomiast odbiór dzieci odbywa się bezpośrednio od nauczyciela od godz. 12:25 do godz. 12:35.
Rodzice/opiekunowie mogą wejść na teren szkoły tylko za zgodą dyrektora.

2.

Podział na lekcje:

 • Lekcja 1:  0900 – 1030
 • Lekcja 2 :  1100 – 1225

Podział lekcji może ulec zmianie, gdy nastąpi taka potrzeba w danej klasie. Dotyczy to w szczególności klas najmłodszych.

3.

Nauczyciele są zobowiązani do dyżurów na przerwach w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Harmonogram dyżurów jest ustalony przez dyrektora na początku roku.

4.

Każdy nauczyciel prowadzi dziennik papierowy klasy. Każdy nauczyciel jest zobowiązany kontaktować się z rodzicami bądź opiekunami ucznia w celu omawiania aktualnych potrzeb edukacyjnych, emocjonalnych czy wychowawczych dziecka.

5.

Personel szkoły nie podaje żadnych leków dzieciom. Jeżeli według nauczyciela stan zdrowia lub samopoczucie dziecka nie zezwala na uczestniczenie w zajęciach szkolnych, rodzic/opiekun zostanie poproszony i jest zobowiązany odebrać dziecko ze szkoły.

6.

Podział klas jest układany na początku roku szkolnego przez dyrekcję  szkoły w porozumieniu z zarządem Integrative Saturday School Ltd. Każdej klasie przyporządkowany jest program nauczania zaakceptowany przez Polską Macierz Szkolną w Londynie.

7.

Od uczniów szkoły oczekuje się:

 • Punktualnego i regularnego uczęszczania na lekcje.
 • Systematyczności w nauce.
 • Udziału w imprezach organizowanych przez szkołę.
 • Szanowania siebie nawzajem.
 • Posługiwania się językiem polskim w szkole.

8.

Uczniom zabrania się:

 • Używania wulgarnych słów, obrażania oraz bicia innych osób.
 • Palenia tytoniu, spożywania alkoholu i dopalaczy oraz przyjmowania nielegalnych używek.
 • Używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 • Biegania i hałasowania podczas zajęć.
 • Zaśmiecania szkoły.
 • Wychodzenia poza teren szkoły w czasie lekcji i przerw. Dzieci w wieku 12+ mogą wyjść poza teren szkoły tylko po zakończonych zajeciach  za zezwoleniem rodziców.
 • Przebywania w klasie podczas przerw bez nadzoru nauczyciela.
 • Wprowadzania zwierząt na teren szkoły.

9.

Uczniowie zobowiązani są do wykonywania poleceń nauczycieli i dyrektora szkoły. Konsekwencją nieprzestrzegania regulaminu przez ucznia może być:

 • Upomnienie przez nauczyciela.
 • Upomnienie przez dyrektora szkoły.
 • Przeprowadzenie rozmowy dyscyplinarnej z uczniem przez dyrektora, w obecności rodziców/opiekunów.
 • Zakaz wstępu na teren szkoły przez jedną sobotę.
 • Skreślenie z listy uczniów.

10.

Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do:

 • Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z punktem 1 Regulaminu.
 • Zapoznania swoich dzieci z Regulaminem szkoły i pomagania im w jego przestrzeganiu.
 • Pisemnego (email, sms, notatka) powiadomienia nauczyciela o nieobecności lub spóźnieniu dziecka/dzieci.
 • Pisemnego upoważnienia osób trzecich do odbioru dzieci ze szkoły i przekazania tego upoważnienia nauczycielowi.
 • Zapoznania się z informatorem szkolnym, kalendarzem oraz płatnościami.
 • Terminowego regulowania opłat trymestralnych na podstawie otrzymanych faktur. Brak terminowej wpłaty uniemożliwia udział dziecka/dzieci w zajęciach szkolnych i może skutkowac doliczeniem opłaty administracyjnej. Nieobecność dziecka w szkole z powodu choroby, wyjazdu, zakazu dyscyplinarnego itp. nie jest podstawą do domagania się zwrotu wpłaty za szkołę.
 • Okres rozwiązania umowy jaką zawierają rodzice/opiekunowie ze szkołą poprzez rejestracje dziecka/dzieci w bazie szkolnej, od września 2020 wynosi 1 trymest (1 term) i musi być złożone w formie pisemnej lub przesłane za pomocą emaila do dyrekcji szkoły.
 • Od września 2016 wprowadzone zostaje coroczne bezzwrotne wpisowe w wysokości £10, które w całości przekazywane jest na budżet klasy, do której chodzi dziecko/dzieci.
 • Od roku szkolnego 2023/24 wpisowe ulega zmianie i wynosić będzie £15.

11.

Od rodziców/opiekunów oczekuje się:

 • Regularnego przyprowadzania dzieci do szkoły.
 • Systematycznego sprawdzania postępów dzieci w nauce poprzez konktakt z nauczycielem, uczestnictwo w wywiadówkach szkolnych lub logowanie się do dzienniczka ucznia przez stronę szkoły (www.issb.info).
 • Pomagania dzieciom w odrabianiu zadań domowych.
 • Umożliwienia dzieciom udziału w imprezach szkolnych. Pomoc rodziców w imprezach szkolnych jest mile widziana.

12.

Wszelkie koszty szkód spowodowanych przez ucznia będą ponoszone przez jego rodziców/opiekunów.

Dyrekcja szkoły i zarząd Integrative Saturday School Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do szkoły np. przybory szkolne, zabawki, ubrania, urządzenia elektroniczne, biżuteria itp. Rodzice powinni sprawdzać przy odbiorze dzieci, czy zabrały one ze szkoły wszystkie swoje rzeczy.

13.

Procedury Child Protection oraz składania skarg wraz z rejestrem skarg są wyłożone do dyspozycji rodziców/opiekunów przy wejściu do szkoły.

14.

Adres organu nadzorującego:
OFSTED
Piccadilly Gate
Store Street
Manchester
M1 2WD
Tel. 0300 1231231

15.

W przypadku specjalnych wytycznych rządowych lub City Academy Bristol, nauczanie zostanie przeniesione online.