Statut

Integracyjnej Szkoły Sobotniej im. Gen. W. Andersa w Bristolu

 

 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Szkoła nosi nazwę: Integracyjna Szkoła Sobotnia im Gen. W. Andersa w Bristolu, zwana dalej Szkołą.

2.

Miejscem działalności Szkoły jest budynek City Academy Bristol położony przy Russell Town Avenue, BS5 9JH.

3.

Przedmiotem działalności Szkoły jest całokształt działań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych oraz organizacyjnych zmierzających do zapewnienia rozwoju języka polskiego, kultury i tradycji polskiej.

4.

Zajęcia w Szkole odbywają się w soboty od godziny 900 do godziny 1230. Terminarz zajęć w Szkole ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Zarządem Szkoły.

5.

Płatność za zajęcia w Szkole jest ustalona przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Zarządem. Informację na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Szkoły.

6.

Zarząd Szkoły tworzą Dyrektorzy Polish Saturday School in Bristol Limited. Organizacja zarejestrowana jest w Companies House pod numerem 7767182.

7.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Polska Macierz Szkolna z siedzibą w Londynie przy 238 – 246 King Street, W6 0RF. Informacje dodatkowe można uzyskać w internecie pod adresem: http://www.polskamacierz.org.

8.

Serwis informacyjny Szkoły jest prowadzony na stronie internetowej: http://issb.info.

 

Rozdział II
GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY

1.

Dyrekcja Szkoły w porozumieniu z Zarządem Szkoły, są odpowiedzialni za prowadzenie gospodarki finansowej Szkoły.

2.

Podstawą działalności finansowej jest preliminarz finansowy na dany rok budżetowy.

 

 

 

Rozdział III
CELE I ZADANIA SZKOŁY

1.

Szkoła kultywuje polskie tradycje narodowego, bierze czynny udział w organizacji obchodów Świąt Narodowych.

2.

Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

3.

Szkoła zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pozytywnego zdania egzaminu GCSE, AS i A2 z języka polskiego.

4.

Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad poprzez systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowania uczniów.

5.

Szkoła wychowuje uczniów w duchu pełnej tolerancji światopoglądowej oraz zasad humanistycznych ideałów demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.

6.

Szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze i dodatkowe.

7.

Językiem urzędowym obowiązującym na terenie Szkoły jest język polski

 

Rozdział IV
ORGANY SZKOŁY
 
§1

1.

Organami Szkoły są:

 1. Zarząd Szkoły
 2. Dyrektor Szkoły
 3. Rada Nauczycieli

2.

Szkołą kieruje Dyrektor.

3.

W sytuacji nieobecności Dyrektora, Szkołą kieruje Zastępca Dyrektora.

4.

Organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań jest Zarząd Szkoły.

5.

Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

 
 
§2
DYREKTOR SZKOŁY

1.

Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy Szkoły.

2.

Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3.

Dyrektor lub / i osoba przez niego nominowana z Zarządu Szkoły decyduje o rekrutacji nowych uczniów.

4.

Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą.
 2. Przewodniczenie Radzie Nauczycieli.
 3. Dysponowanie środkami finansowymi.
 4. Organizowanie środków dydaktycznych i sprzętu szkolnego.
 5. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły.
 7. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli.
 8. Współpraca z Zarządem Szkoły oraz Radą Nauczycieli.
 9. Rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami.
 10. Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły ustalonego porządku.
 11. Decydowanie o przyjęciu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 12. Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku zostającymi w dyspozycji Szkoły.
 13. Opracowanie planów działania i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania.
 
§3
ZARZĄD SZKOŁY

1.

Zarząd Szkoły organizuje zebrania zamknięte w ciągu roku szkolnego, w miarę bieżących potrzeb.

2.

W skład Zarządu wchodzą Dyrektorzy Integrative Saturday School  Limited.

3.

Celem Zarządu są:

 1. Koordynowanie i nadzorowanie działalności Szkoły.
 2. Przygotowywanie dokumentacji finansowej i działalności Szkoły.
 3. Współdziałanie z innymi organami Szkoły, a szczególności z Radą Nauczycieli w celu rozwoju statutowej działalności Szkoły.

4.

Zarząd ma prawo do odwoływania i nominowania Dyrektora większością głosów (51%).

 
 

 

 
§4
RADA NAUCZYCIELI

1.

Rada Nauczycieli i organizuje zebrania plenarne przed rozpoczęciem roku szkolnego i po jego zakończeniu oraz w miarę bieżących potrzeb.

2.

Skład Rady Nauczycieli:

 1. Przewodniczący – Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego nominowana.
 2. Członkowie – Wszyscy nauczyciele Szkoły.

3.

Celem rady jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły.

4.

Pobudzanie i organizowanie form aktywności nauczycieli i rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły.

5.

Gromadzenie funduszy dla wspierania działalności Szkoły, a także zasady użytkowania tych funduszy.

6.

Występowanie do Dyrektora i Zarządu Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkolnych.

 

 

 

Rozdział V
NAUCZYCIELE

1.

Zasady kwalifikacji i rekrutacji nauczycieli określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Zarządem Szkoły.

2.

Przesłuchanie nowego kandydata na nauczyciela odbywa się w obecności Dyrektora, Zastępcy Dyrektora i jednego z nauczycieli.

3.

Nauczyciel w swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o poszanowanie godności osobistej swoich uczniów.

4.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

5.

Do obowiązków nauczyciela należą:

 1. Przygotowanie i uporządkowanie własnego stanowiska pracy.
 2. Przygotowanie materiałów dydaktycznych do zajęć.
 3. Branie czynnego udziału w obchodach Świąt Narodowych.
 4. Bezstronne i efektywne ocenianie pracy swoich uczniów.
 5. Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) i ich dzieci z wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego przez siebie programu.
 6. Kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Przestrzeganie przepisów Statutu Szkoły.
 8. Kontrolowanie obecności swoich uczniów.
 9. Opiniowanie swoich uczniów i kontaktowanie się z ich rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu przekazania tych opinii lub rozwiązania ewentualnych problemów dydaktyczno – wychowawczych.
 10. Podnoszenie i aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
 11. Nagradzania swoich uczniów za szczególne osiągnięcia.
 12. Zapoznanie się ze Statutem i Regulaminem Szkoły oraz dokumentacją działalności i przestrzeganie ich procedur i postanowień.
 13. Uzupełnianie „Dzienniczka Ucznia".
 

Rozdział VI
UCZNIOWIE
 
§1
ZASADY REKRUTACJI

1.

Za Rekrutację do Szkoły odpowiedzialny jest Dyrektora lub / i osoba z Zarządu Szkoły.

2.

Rodzic (opiekun prawny) musi wypełnić „Formularz Rejestracyjny" na stronie internetowej Szkoły.

3.

Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata wraz z podaniem powodów podejmuje Dyrektor. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie, które musi zostać przekazane Zarządowi w ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji Dyrektora. Decyzja Zarządu Szkoły jest ostateczna.

 
§2
PRAWA UCZNIA

1.

Uczeń ma w szczególności prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.
 2. Aktywnego udziału w obchodach Świąt Narodowych, organizowanych przez Szkołę.
 3. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowanie jego godności i nietykalności osobistej.
 4. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 5. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
 6. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
 7. Brania udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Szkołę.
 8. Brania udziału w wycieczkach, rajdach organizowanych przez Szkołę za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
 9. Złożenia skargi za nieprzestrzeganie prawa ucznia do Zarządu Szkoły.
 
§3
OBOWIĄZKI UCZNIA

1.

Uczeń w szczególności jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie oraz uchwał Zarządu Szkoły.
 2. Systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach.
 3. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek.
 4. Dbałości o majątek i mienie Szkoły.
 5. Naprawienie wyrządzonych szkód materialnych na koszt rodziców (prawnych opiekunów).
 6. Podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom Organów Szkoły.
 7. Okazywania szacunku wszystkim ludziom poprzez społecznie akceptowane normy etyczne.
 8. Dbanie o kulturę, higienę osobistą i wizerunek własny zgodny z ogólnie przyjętymi normami etycznymi.
 

Rozdział VII
RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI)
 
 
§1
PRAWA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)

1.

Rodzic (opiekun prawny) w szczególności prawo do:

 1. Poszanowania własnej godności i nietykalności osobistej.
 2. Aktywnego udziału w obchodach Świąt Narodowych, organizowanych przez Szkołę.
 3. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia dla swojego dziecka.
 4. Życzliwego i podmiotowego traktowania swojego dziecka w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 5. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojego dziecka.
 6. Zapoznania się opiniami nauczyciela na temat swojego dziecka.
 7. Złożenia skargi za nieprzestrzeganie prawa ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) do Zarządu Szkoły.
 
§2
OBOWIĄZKI RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)

1.

Rodzic (opiekun prawny) w szczególności jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie oraz Regulaminie Szkoły.
 2. Aktywnego uczestnictwa w rozwoju edukacyjnym swojego dziecka.
 3. Naprawienie wyrządzonych szkód materialnych przez swoje dziecko na własny koszt.
 4. Terminowego uiszczania statutowych opłat za Szkołę, pamiętając iż nieobecność dziecka w Szkole nie zwalnia z opłat.
 5. Zgłaszania nieobecności dziecka oraz zgłaszania faktu odbierania dziecka przez osoby trzecie nauczycielowi lub dyrekcji szkoły na piśmie (tzn. sms, mail, notka)
 
 

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Uchwały i postanowienia Zarządu Szkoły będą publikowane na stronie internetowej w dziale „Aktualności".

2.

Wszyscy pracownicy, rodzice (opiekunowie prawni) oraz uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z uchwałami i postanowieniami Zarządu Szkoły.

   3.  W związku z panującą pandemią Zarząd szkoły w zależności od dostępności klas w CAB ma prawo przenieść zajęcia szkolne na tryb online.