Rozdział VII
RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI)
 
 
§1
PRAWA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)

1.

Rodzic (opiekun prawny) w szczególności prawo do:

 1. Poszanowania własnej godności i nietykalności osobistej.
 2. Aktywnego udziału w obchodach Świąt Narodowych, organizowanych przez Szkołę.
 3. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia dla swojego dziecka.
 4. Życzliwego i podmiotowego traktowania swojego dziecka w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 5. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojego dziecka.
 6. Zapoznania się opiniami nauczyciela na temat swojego dziecka.
 7. Złożenia skargi za nieprzestrzeganie prawa ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) do Zarządu Szkoły.
 
§2
OBOWIĄZKI RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)

1.

Rodzic (opiekun prawny) w szczególności jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie oraz Regulaminie Szkoły.
 2. Aktywnego uczestnictwa w rozwoju edukacyjnym swojego dziecka.
 3. Naprawienie wyrządzonych szkód materialnych przez swoje dziecko na własny koszt.
 4. Terminowego uiszczania statutowych opłat za Szkołę, pamiętając iż nieobecność dziecka w Szkole nie zwalnia z opłat.
 5. Zgłaszania nieobecności dziecka oraz zgłaszania faktu odbierania dziecka przez osoby trzecie nauczycielowi lub dyrekcji szkoły na piśmie (tzn. sms, mail, notka)